ตารางสอนออนไลน์ ชั้น ม.1/1
คาบที่
1
2
3
4
5
6
7
เวลา
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น
13.00-14.00 น
14.00-15.00น
15.00-16.00 น.
จันทร์
ท21002 ครูฉวีวัลย์
12.00-13.00 .พักรับประทานอาหารกลางวัน
พ 21103 ครูพีระเชษฐ์
พ 21104 ครูพีระเชษฐ์
อังคาร
ศ 21104 ครูกฤษณ์ (imyeg6p)
 
พุธ
ว 211102 ครูสุภัทรา (5ra47ko)
ว 21104 ครูณัฏฐกานต์(5ddhzx5)
ศ21103 ครูกฤษณ์ (twatwj6)
 
พฤหัสบดี
ส 21102 ครูอรุณ(ov2h6sy)
ง212102 ครูกลอนใจ (24qyr3b)
 
ศุกร์
อ 21102 ครูรัศมี (jzgnbhb)
ส 21104
ครูสุธิดา (vvgphcy)
 
 
ตารางสอนออนไลน์ ชั้น ม 1/2
คาบที่
1
2
3
4
5
6
7
เวลา
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น
13.00-14.00 น
14.00-15.00น
15.00-16.00 น.
จันทร์
ท 21102 ครู ฉวีวัลย์
12.00-13.00 .พักรับประทานอาหารกลางวัน
พ 21103 ครูพีระเชษฐ์
พ 21104 ครูพีระเชษฐ์
อังคาร
ค 21102 ครู ปรางค์
ศ 21104 ครูกฤษณ์ (2mugfag)
 
พุธ
ว 211102 ครูสุภัทรา (r2jqpgy)
ว 21104 ครูณัฏฐกานต์(bxg3hzg)
ศ21103 ครูกฤษณ (h7sdzbz)
 
พฤหัสบดี
ส 21102 ครูอรุณ (fc422ja)
ง212102 ครูกลอนใจ (ge6roho)
 
ศุกร์
อ 21102 ครรั ศมี(oncpduj)
ส 21104
ครูสุธิดา (36lfcdj)
 
 
ตารางสอนออนไลน์ ชั้น 2/1
คาบที่
1
2
3
4
5
6
7
เวลา
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น
13.00-14.00 น
14.00-15.00น
15.00-16.00 น.
จันทร์
ท 22102 ครูณัฏฐากานต์ (6776pp4)
12.00-13.00 .พักรับประทานอาหารกลางวัน
ศ 22103 ครู กฤษณ์ (imyeg6p)
อังคาร
ค22102 ครูเพ็ญประภา (mc6nf6h)
พ 22103 ครูฤชากร(w5af4pd)
พ 22104 ครูฤชากร
 
พุธ
ว 22102 ครูสพรรณี (Librcsk)
ว 22104 ครูชานน
ศ22104 ครูมโนชา
 
พฤหัสบดี
ส 22102 ครูสุธิดา (u5tf42c)
ส 221104 ครูอรุณ (6axtuvg)
 
ศุกร์
อ 22102 ครูปาริชาต (cfhy5bb)
ง 22102 ครูกลอยใจ (pufqrws)
 
 
 
ตารางสอนออนไลนชั้ น ม 2/2
คาบที่
1
2
3
4
5
6
7
เวลา
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น
13.00-14.00 น
14.00-15.00น
15.00-16.00 น.
จันทร์
ท 22102 ครูณัฏฐากานต์ (6766pp4)
12.00-13.00 .พักรับประทานอาหารกลางวัน
ศ 22103 ครู กฤษณ์ (yecxx3i)
อังคาร
ค22102 ครูเพ็ญประภา(pftuuth)
พ 22103 ครูฤชากร(w5qf4pd)
พ 22104 ครูฤชากร
 
พุธ
ว 22102 ครูสพรรณี (4mv5tln)
ว 22104 ครูชานน
ศ22104 ครูมโนชา
 
พฤหัสบดี
ส 22102 ครูสุธิดา (jrouexr)
ส 221104 ครูอรุณ (6rodo3o)
 
ศุกร์
อ 22102 ครูปาริชาต
ง 22102 ครูกลอยใจ (wdgfz5e)
 
 
 
ตารางสอนออนไลน์ ม3/1
คาบที่
1
2
3
4
5
6
7
เวลา
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น
13.00-14.00 น
14.00-15.00น
15.00-16.00 น.
จันทร์
ค 23102 ครูเพ็ญประภา (jbb2btv)
12.00-13.00 .พักรับประทานอาหารกลางวัน
ง 23102 ครูกลอยใจ (bmxkoqf)
อังคาร
ท 23102 ครู ฉวีวัลย์
ส 23104 ครูบรรเจิด (e4vszda)
 
พุธ
อ 23102 ครูรัศมี (5oroql6)
ศ 23103 ครูกฤษณ์ (4cekhad)
 
พฤหัสบดี
ว 23102 ครูภัทรา(uuydves)
ว 23104 ครูชานน
ศ 23104 ครูมโนชา
 
ศุกร์
ส 23102ครู อรุณ (en354de)
พ 23103 ครูพีรเชษฐ์
พ 23103 ครูพีรเชษฐ์
 
 
 
ตารางสอนออนไลน์ ม3/2
คาบที่
1
2
3
4
5
6
7
เวลา
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น
13.00-14.00 น
14.00-15.00น
15.00-16.00 น.
จันทร์
ค 23102 ครูเพ็ญประภา(k2kczkf)
12.00-13.00 .พักรับประทานอาหารกลางวัน
ง 23102 ครูกลอยใจ (e70efsf)
อังคาร
ท 23102 ครู ฉวีวัลย์
ส 23104 ครูบรรเจิด (xj55tzb)
 
พุธ
อ 23102 ครูรัศมี(6767yyd)
ศ 23103 ครูกฤษณ์ (skvvgmr)
 
พฤหัสบดี
ว 23102 ครูภัทรา (jfmpnpa)
ว 23104 ครูชานน
ศ 23104 ครูมโนชา
 
ศุกร์
ส 23102ครู อรุณ (pqninsa)
พ 23103 ครูพีรเชษฐ์
พ 23103 ครูพีรเชษฐ์
 
ตารางสอนออนไลน์ ชั้น ม 4/1
คาบ
1
2
3
4
5
6
7
เวลา
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น
12.00-13.00 .พักรับประทานอาหารกลา
13.00-14.00 น
14.00-15.00น
15.00-16.00 น.
จันทร์
ค 31102 ครูไพบูลย์ (unhof3v)
พ 31102 ครูฤชากร (hn26ui3)
ท 31102 ครูฉวีวัลย์
 
อังคาร
ว 30221 ครูสุพรรณี
ส 32102 ครูสุธิดา (eto4yky)
 
พุธ
ว 30241 ครูณัฏฐากานต์ (oihzomc)
ว 30201 ครูพชร
 
พฤหัสบดี
ว 30201 ครูพชร (rmvwdhr)
ศ 31102 ครูกฤษณ์(kobzm3l)
 
ศุกร์
ว 30281 ครูภัทรา (sse3nzu)
ง 31102 ครูกลอยใจ (dkq4qhn)
อ 31102 ครูปาริชาต (vgpsqbu)
 
ตารางการสอนออนไลน์ ม 4/2 ก-ข
คาบ
1
2
3
4
5
6
7
เวลา
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น
12.00-13.00 .พักรับประทานอาหารกลา
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น
จันทร์
ค 31102 ครูไพบูลย์ (zc3pdbn)
พ 31102 ครูฤชากร (hn26ui3)
ท 31102 ครูฉวีวัลย์
 
อังคาร
ส 32102 ครูสุธิดา (zbiyn7k)
 
พุธ
 
พฤหัสบดี
ว30289 ครูณัฏฐากานต์ (j5ycvup)
ศ 31102 ครูกฤษณ์(esyo63x)
 
ศุกร์
ว 30281 ครูสุภัทรา(fcfz7cs)
ง 31102 ครูกลอยใจ (l5juwjt)
อ 31102 ครูปาริชาต
 
ตารางการสอนออนไลน์ ม 5/1
คาบ
1
2
3
4
5
6
7
เวลา
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น
12.00-13.00
.พักรับประทานอาหาร
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น
จันทร์
ง 32102 ครูกลอยใจ(qb3f5qm)   ส 32104 ครูอรุณ(jhik6wr) ส 32102 ครูสธิดา (tlit5lw)  
อังคาร
ว 30223 ครูสุพรรณี
ว 320203 ครูพชร  
พุธ
ค 32102 ครูปรางค์   พ 32102 ครูฤชากร (q3fnowx) ว 30243 ครูณัฏฐากานต์ (wqneum5)
พฤหัสบดี
อ 32102 ครูรัศมี (k22m3cl)     ท 32102 ครูฉวิวัลย์  
ศุกร์
ว 30203 ครูพชร(3w2ibwo)     ศ 32102 ครูกฤษณ์ (4danmvz)    
ตารางการสอนออนไลน์ ม 5/2ก-ข
คาบ
1
2
3
4
5
6
7
เวลา
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น
12.00-13.00
.พักรับประทานอาหาร
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น
จันทร์
ง 32102 ครูกลอยใจ(cdoiohu)   ส 32104 ครูอรุณ (4223pnn) ส 32102 ครูสธิดา (aj25oi2)  
อังคาร
ว30291 ครูพชร(jvdiyyj)    
พุธ
ค 32102 ครูปรางค์   พ 32102 ครูฤชากร(q3fnowx)  
พฤหัสบดี
อ 32102 ครูปาริชาต(mm7oxib)     ท 32102 ครูฉวิวัลย์  
ศุกร์
      ศ 32102 ครูกฤษณ์ (p67xump)    
ตารางสอนออนไลน์ ม6/1
คาบ
1
2
3
4
5
6
7
เวลา
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น
12.00-13.00
.พักรับประทานอาหาร
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น
จันทร์
ว 30205 ครูภุัทรา (4dlaksn)
ศ 33102 ครูมโนนชา(tjbu53a)
 
อังคาร
อ 33102 ครูปาริชาต (gziivq6)
ง 33102 ครูกลอยใจ (pfqhqql)
 
พุธ
ค 33102 ครูไพบูลย์ (6ikbrss)
ส 33101 ครูสุธิดา (23s6wel)
ว 30205 ครูภัทรา
 
พฤหัสบดี
ว 30225 ครูสุพรรณี
พ 33102 ครูฤชากร (igsc45t)
ว 30245 ครูสุภัทรา (Isp7jqc)
 
ศุกร์
ท 33102 ครูฉวีลย์
 
ส 33102 ครูสุธิดา (scy7jtk)
 
ตารางสอนออนไลน์ ม6/2ก-ข
คาบ
1
2
3
4
5
6
7
เวลา
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น
12.00-13.00
.พักรับประทานอาหาร
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น
จันทร์
ว30293 ครูพชร(czppwde)
ศ 33102 ครูมโนนชา (2e5znsc)
 
อังคาร
อ 33102 ครูปาริชาต (o6snzke)
ง 33102 ครูกลอยใจ (6ukbyqa)
 
พุธ
ค 33102 ครูไพบูลย์ (72zmoib)
ส 33101 ครูสุธิดา (jn6fyfx)
 
พฤหัสบดี
พ 33102 ครูฤชากร (igsc45t)
 
ศุกร์
ท 33102 ครูฉวีลย์
 
ส 33102 ครูสุธิดา (m7pdzi7)