รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้้นพื้นฐาน
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สถานะ
ตำแหน่ง
1
นายกมล ศรีบงกช ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2
นายประจบ ขิงสันเทียะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3
นางเลียบ เทียนขุนทด ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
4
นายวิฑูรย์ สำลีด่านกลาง ผู้แทนครู กรรมการ
5
นายเจริญ เอกบุตร ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
6
นายสุชาติ รักทำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรรมการ
7
นายปรีชา ทมกระโทก ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
8
พระครูวิจักษ์ ธรรมทัศน์ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
9
นายวินัย มาตรโคกสูง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 กรรมการและเลขานุการ