...ยินดีต้อนรับเข้าาสู้เว็บไซต์โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2...

เข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 8- 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ค่ายสุมิตร า<<อ่านลายละเอียด
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เรียนรู้ง<<<ใบงาน>>สู้โลกกว้า
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2-3 มกราคม 2563 <<อ่า
>>> <อ่านต่อได้ที่....