ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  2ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30220   โทรศัพท์ 044 – 430689 , 087-878702616 , 09-408-98185  Website : www.nonthai2.ac.th  E-mall- Non_thai@hotmail.com
เดิมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุ
ปถัมภ์ 2  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเป็นสาขาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ตามหนังสือที่ ศธ .0838 / 2803 ลงวันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2536 ของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายประเสริฐ  ศรีจันทึก  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการ ได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2537  โดยอาศัยใต้ถุนกุฏิวัดสำโรง เป็นสถานที่เรียน ซึ่งมีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียน  จำนวน 105 คน ต่อมาสภาตำบลสำโรงมีมติยกที่ดินสาธารณประโยชน์บึงจ่าสาม จำนวน  50 ไร่ ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน และเมื่อวันที่ 8 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2540 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะให้โรงเรียนสาขาเป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ” และในปีการศึกษา  2542 ได้ทำการเปิดชั้นเรียนระดับ ม.4 ขึ้นครั้งแรก โดยมีนายธรรมชาติ  อมฤกษ์ เป็น ครูใหญ่คนแรกและดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 เมื่อในวันที่ 1 กุมภาพันธ์
 พ.ศ. 2550 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ได้เปลี่ยนสังกัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และมีการบริหารงาน โดยขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย ในพ.ศ. 2552 นายไพศาล  มุ่งวัฒนา ได้เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และมีรองผู้อำนวยการ  นายบุญสืบ พรมทองหลาง และในปี พ.ศ.  2558  นายสมชาย หงิมเพ็ง ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถานศึกษา และมีรองผู้อำนวยการ นายถาวร เฉลิมจาน  เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2  พ.ศ. 2562  นายชิด  ไพเพราะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ พ.ศ 2563  นายวินัย มาตรโคกสูง เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 จนถึงปัจจุบัน จจุบัน