ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
ม.1
21
26
47
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
29
25
54
ม.3
35
20
55
รวม
85
71
156
ม.4
19
30
49
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
24
22
46
ม.6
9
15
24
รวม
52
67
119
รวมทั้งสิ้น
137
138
275
ประเภทข้อมูล
จำนวน
ชาย
หญิง
รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา
1
1
ครู คศ.4
1
1
ครู คศ.3
5
3
8
ครู คศ.2
5
4
9
ครู.คศ.1
3
3
ครูผู้ช่วย
-
-
-
พนักงาจ้างตามภารกิจ
3
3
6
พนักงานเหมาบริการ
2
2
รวมทั้งหมด
16
14
30